From January, 2014

Problemes amb un cotxe de segona mà

Atenem la consulta urgent d’una clienta que ha comprat un cotxe de segona mà i als dos dies ha hagut d’anar al taller perquè el cotxe no funcionava.  No hi ha una definició o concepte jurídic de “cotxe de segona mà”. Ni tan sols una categoria de “bé de segona mà” o “fet servir”. El que sí afirmen els Tribunals és que es tracta d’un bé moble corporal i que ha de complir les funcions pel qual va ser creat i sinó ho fa és un bé defectuós. El que singularitza un cotxe de segona mà o fet servir és la disminució temporal de la seva utilitat, és a dir que la vida útil és inferior a la d’un vehicle no. Per tant, no que estigui espatllat.

La Sentència de l’Audiència Provincial de Zaragoza, de 27 d’abril de 2001 diu que “la adquisición de bienes de segunda mano implica la de un cuerpo cierto, de tal forma que se adquiere en su estado actual, sin que pueda pretenderse un funcionamiento perfecto como si de una cosa nueva se tratara, de forma que el comprador lo adquiere a su riesgo y ventura con la sola esperanza de obtener de él un buen comportamiento, de ahí que se haya sostenido que, en tales supuestos, la necesidad de pequeñas reparaciones no afecta al debido cumplimiento de su obligación de entrega por parte del vendedor” (STS, de 7 de abril de 1993, etc). Per tant, és important distingir si ens trobem o no davant d’una “petita reparacio” o una qüestió més greu.

A la Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona de 10 de gener de 2013 es resol que “el coche debió ser vendido en bueno estado de funcionamiento, lo que a la vista está que no sucedió, y según lo dicho, debe reintegrarse a la parte actora el total de las partidas necesarias para la reparación del vehículo, sin excluir ninguna, ya que el hecho de que el vehículo fuera de segunda mano no implica que deba ser aceptado con defectos que lo hacen inútil para su uso”

Per tot això creiem que cal iniciar una reclamació contra el venedor i depèn del tipus de reparació (i si és o no una “petita” reparació)  veure si s’ha exigir l’import de la factura del taller o resoldre el contracte que es va realitzar.

Custòdia compartida. Sempre en interès del menor.

Els Tribunals ja han manifestat que el sistema que millor garanteix l’estabilitat dels fills després d’un divorci és l’exercici conjunt de la custòdia, el que s’anomena “la custòdia compartida” i que significa que els fills passin el mateix temps amb un i altre cònjuge (Sentencia Tribunal Suprem de 22-7-2011).

Però no em de creure que els jutjats així ho consideren per sistema. Una custòdia compartida ha de ser una qüestió que ja funcionés correctament abans de la crisi matrimonial. Exigeix que els dos pares tinguessin una implicació i compromís amb els seus fills i participessin, els dos, en totes les activitats i decisions que els afectessin (SAP Cartagena, 26 de juny de 2012)

Per això, a cada cas concret és el jutge qui ha de decidir si els pares són idonis o no per establir aquest  sistema.

Les circumstàncies de caràcter objectiu que tindrà en compte el jutge, són les següents:

a. – Disponibilitat de temps d’un i altre cònjuge per dedicar-lo als fills.

b. – Que s’asseguri l’estabilitat dels menors en relació amb la situació que hi havia abans del divorci, procurant que estigui al mateix barri, escola, etc.

c. – Ponderació de quin dels dos cònjuges ofereix millor garantia per a que la relació amb l’altre progenitor es desenvolupi amb normalitat.

d. – El rol de dedicació als fills d’un i altre cònjuge en l’etapa de convivència anterior a la separació.

e. – Garantia de l’equilibri psíquic dels menors.

f. – Que hi hagi diferenciació entre la idoneïtat de la custodia, amb l’afany per a l’obtenció de l’ús de l’habitatge o la percepció de pensions.

A la Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona de 27 de febrer de 2013,  no s’admet el recurs del pare reiterant la petició de custòdia compartida ja que consideren que malgrat els seus “nobles i naturals desitjos”, no es el sistema que més convé als menors. No és suficient exposar al judici les teories jurídiques i psicològiques que afirmen que la custòdia compartida és de manera genèrica el millor pels fills sinó que la decisió sempre es pren en base de l’interès del menor. I en el cas concret es prova que els fills tenen com a referent vital per a l’organització de la seva vida a la mare.

Precari: ocupació d’una finca sense títol

El mot “precari” és força desconegut, però hi ha un altre terme més habitual que pot fer entendre perfectament de què es tracta: ocupació. El Tribunal Suprem el defineix com “una situación de hecho que implica la utilización gratuita de un bien ajeno, cuya posesión jurídica no nos corresponde, aunque nos hallemos en la tenencia del mismo y por tanto la falta de título que justifique el goce de la posesión, ya porque no se haya tenido nunca, ya porque habiéndola tenido se pierda o también porque nos otorgue una situación de preferencia, respecto a un poseedor de peor derecho”  (STS 557/2013, 19 de setembre de 2013)

Lamentablement avui en dia massa sovint coneixem casos de persones que sense habitatge on viure es veuen en la necessitat d’ocupar un pis o finca sense cap mena de títol. Per aquest motiu tenim moltes sentències que parlen d’aquesta situació de fet que es pot donar en circumstàncies diverses, no tan sols és la pura ocupació, sinó també manca de constància de contracte de lloguer, accés a l’habitatge legítim però que esdevé il·legítim per canviar les circumstàncies, etc.

Avui exposaré algunes Sentències que parlen del tema des de diferents àmbits.

A la Sentència del Tribunal Suprem que he citat de 19 de setembre de 20143 es tracta d’un contracte inicial d’arrendament verbal però que per acord de les dues parts era gratuït, ni els propietaris exigien renda ni els ocupants la pagaven. En aquest cas els néts dels inicials llogaters que havien fet aquell contracte verbal continuaven fent ús de l’habitatge sense haver-se subrogat mai en aquell contracte inicial i sense pagar cap mena de renda. Per la qual cosa els propietaris exerceixen el seu dret de desnonar-los ja que es dóna la situació de precari sobrevingut.  En el mateix sentit la Sentència 664 de 23 d’octubre de 2013 del Tribunal Suprem, on afegeix que la subrogació s’ha de fer per escrit.

Un altre cas, per exemple el trobem a la Sentència 516 de l’Audiència Provincial de Barcelona, de 27 de setembre de 2013, confirma la Sentència de Primera Instància i en aquest cas no accepta els arguments de l’ocupant de l’habitatge qui manifestava que tenia un contracte verbal de lloguer amb la propietària. El Tribunal accepta que potser sí que hi va haver negociacions però no es va arribar a perfeccionar cap mena de contracte entre les part, per la qual cosa, considera que l’accés a l’habitatge no va ser il·legítim o ilícit però sí que ho és romandre allà. No consta pacte pel que fa als elements essencials del contracte: preu i durada, i per això no hi ha acord de voluntats entre les parts. Es resol que s’ha de desnonar a l’ocupant de l’habitatge.

Finalment, per la seva importància per la defensa dels drets dels ciutadans, cal fer estment a la Sentència del Tribunal Constitucional, de 2 de desembre de 2013, per la qual s’atorga l’amparament a uns precaristes que no van ser notificats del judici de desnonament que hi havia contra ells, ja que la finca es trobava a un lloc de dificil localització i va decidir notificar de forma edictal el procediment, enlloc de fer el possible per notificar-los de manera personal. En un procediment tan greu com és un desnonament cal fer servir tots els mitjans per notificar les parts i així que es puguin defensar amb els seus arguments.

“Hemos destacado además la especial intensidad de este deber judicial de velar por la efectividad del emplazamiento, en aquellos supuestos en que del proceso podían derivarse perjuicios para el interesado o cuando el procedimiento en sí colocaba de suyo a la parte demandada en una especial posición frente a quien les demandaba”

“La vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva como consecuencia del indebido recurso a la notificación edictal se desprende con claridad del relato de hechos de esta Sentencia. Nunca se practicó el emplazamiento de los recurrentes en forma personal, dado que la vivienda, situada en un entorno rural de difícil localización, no fue encontrada hasta el momento de ejecución de la Sentencia, una vez precluidas todas las posibilidades procedimentales de alegación y prueba. A este resultado contribuyó de forma decisiva la pasividad del Juzgado ante el que se tramitaba el procedimiento, el cual ante la dificultad en la práctica de la diligencia no agotó los medios “normales a su alcance” para la localización de los demandados: ignoró el ofrecimiento de los actores —que sí conocían la ubicación del inmueble— de acompañar al funcionario de la oficina judicial que efectuase el emplazamiento y no llevó a cabo ninguna otra gestión para asegurar la recepción de la notificación ni en el domicilio que se hizo constar en la demanda, ni en otro en el que el emplazamiento fuera posible, respecto de lo que el Juzgado no emprendió ninguna averiguación.

Así las cosas, el órgano judicial no prestó la atención exigida por este Tribunal para que tuviera efecto la notificación personal del procedimiento a los recurrentes y, en tales circunstancias, al no haber agotado las modalidades más garantistas de notificación ni extremado la precaución en la localización de aquéllos, el recurso a la notificación edictal no encuentra respaldo en la doctrina de este Tribunal.”

Demanda contra arquitecte per incompliment contractual

L’Audiència Provincial de Barcelona ha resolt a la seva Sentència de 21 d’octubre de 2013 que no té cap mena de responsabilitat l’arquitecte quan la promotora i constructora realitzen les obres sense ajustar-se al projecte i sense informar a l’arquitecte.

La promotora i constructora sol·licitaven que l’arquitecte fos condemnat ja que consideraven que era responsabilitat seva que l’ajuntament els hagués obligat a demolir unes construccions. Això havia ocasionat que els habitatges, que a més tenien menys superfície que la inicialment prevista,  fossin entregats més tard amb la pèrdua de valor que això suposava.

Pel que fa a la naturalesa del contracte la Sentència indica que es tracta d’un contracte d’obra, recordant que  la Sentència de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 29 de maig de 1987 ja deia que “el negocio jurídico por el que se encarga a un arquitecto la realización de un proyecto de edificación debe calificarse como de arrendamiento de obra y no de servicios como pretende el recurrente, en cuanto que su objeto lo constituye el resultado concreto prometido por el profesional, pasando en segundo término la actividad o trabajo dirigida a tal fin” i l’acció que s’interposa és de responsabilitat contractual

D’acord amb la Llei d’Ordenació de l’Edificació “ciertamente incumbía al Arquitecto demandado velar por la correcta ejecución de la obra,
ofreciendo las instrucciones precisas para la adecuación de la misma al Proyecto y a la normativa urbanística”  Però l’Audiència considera que “es claro que la ejecución de la obra de forma contraria al proyecto se efectuó por la promotora-constructora, ahora demandante, a fin de satisfacer los intereses de un comprador del inmueble; luego difícilmente puede ya  pretenderse que estemos ante un error de proyecto, reconduciéndose por tanto la cuestión a analizar si ha existido una negligente actuación del Arquitecto demandado por no advertir a la promotora-constructora de la ilegalidad de la nueva construcción”.

“Se ha de señalar que no estamos ante un propietario de inmueble que opta
por efectuar determinadas modificaciones en una obra careciendo de conocimientos en materia urbanística, sino más bien ante una promotora que como profesional en el sector inmobiliario era perfecta conocedora (i)
que se trataba de una alteración sustancial de la obra que precisaba de una modificación del proyecto, y (ii) que tal modificación exigía, antes de ser ejecutada, de la pertinente autorización municipal”

 Per tot això confirma la Sentència de Primera Instància i absol l’arquitecte d’haver de pagar cap indemnització a la promotora.