Escorcolls realitzats per vigilants de seguretat privada

L’Audiència Provincial de Barcelona- Secció vuitena – ha dictat Sentència, el 18 de març de 2015,  de gran interès per definir els límits de la legalitat de les actuacions dels vigilants de seguretat privada en relació als escorcolls.

En aquest supòsit es jutjava a dos acusats per delicte contra la salut pública comès en una discoteca. Les substàncies havien estat ocupades per dos vigilants de seguretat privada mentre els feien un registre personal. Els sospitosos van ser conduïts a un espai tancat del propi establiment i sotmesos a un registre integral i intens (els havien obligat a treure’s la roba), confiscant-se la droga pels vigilants els qui la van lliurar posteriorment als Mossos d’esquadra que van comparèixer al lloc dels fets.

L’Audiència cita la Sentència 613/2002, de 8 d’abril, del Tribunal Suprem que homologa l’actuació dels vigilants en un supòsit semblant. Però subratlla que en aquella ocasió es va fer un registre superficial del sospitós.

En aquell cas, era aplicable la Llei 23/1992, de 30 de juliol de seguretat privada, en el de la Sentència de 18 de març de 2015 ja és d’aplicació l’actual Llei 5/2014, de 4 d’abril.  A l’article 32 conté una habilitació anàloga a la continguda en l’article 11 de la derogada llei, en reconèixer entre les funcions dels vigilants de seguretat, la d’ “exercir la vigilància i protecció de béns, establiments, llocs i esdeveniments, tant privats com a públics, així com la protecció de les persones que puguin trobar-se en els mateixos, duent a terme les comprovacions, registres i prevencions necessàries per al compliment de la seva missió ” així com “evitar la comissió d’actes delictius o infraccions administratives en relació amb l’objecte de la seva protecció, realitzant les comprovacions necessàries per prevenir-los o impedir la seva consumació, havent d’oposar-se als mateixos i intervenir quan presenciessin la comissió d’algun tipus d’infracció o fos precisa la seva ajuda per raons humanitàries o d’urgència ” i la de “en relació amb l’objecte de la seva protecció o de la seva actuació, detenir i posar immediatament a la disposició de les Forces i Cossos de Seguretat competents als delinqüents i els instruments, efectes i proves dels delictes, així com denunciar als qui cometin infraccions administratives”.

S’estableix com a límit a aquestes facultats d’intervenció, com feia ja la Llei del 1992, l’interrogatori dels delinqüents, que queda reservat per als membres dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat.

Per tant aquest marc normatiu donaria cobertura a l’actuació dels vigilants de seguretat de la discoteca en què es trobaven els dos acusats, almenys fins al moment en què conviden a aquells a desplaçar-se fins a un habitacle reservat, ja que es tractava d’una activitat motivada en actes directament presenciats per l’encarregat de seguretat de l’establiment.

No obstant això, des del moment en què els vigilants van comminar als sospitosos a despullar-se, l’Audiència conclou l’absoluta desproporció i excés en què van incórrer els vigilants de seguretat en les seves funcions de col·laboració amb els agents de policia i de contenció d’activitats delictives, doncs una vegada neutralitzats els dos acusats, respecte dels qui ja tenien evidències, o almenys sospites serioses, de la seva intervenció en conductes de tràfic, la seva activitat de comprovació no havia de passar de l’escorcoll o registre superficial de tots dos.

L’Audiència resol que es tracta d’un supòsit de prova il·lícitament obtinguda sense cap possibilitat de validació. Únicament podria enervar-se la presumpció d’innocència, si hi hagués proves que es presentin desconnectades material i jurídicament de les proves il·lícitament obtingudes. En aquest cas, sobre la base d’aquesta prova il·lícitament obtinguda la Sentència resol absoldre als dos acusats, atès que no hi ha cap altra prova que corrobori que tota la droga confiscada pertanyés als acusats ni que s’hagués produït l’acte de tràfic de la mateixa.

Leave a reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.