Negligència mèdica. El consentiment informat ha de ser específic.

L’Audiència Provincial de Barcelona ha dictat Sentència de 27 de juny de 2014, per la qual es resol que una pacient de cirurgia estètica ha de ser indemnitzada,  ja que hi va haver mala praxi per part de de la doctora que la va operar. En aquest cas es tracta d’unes cicatrius que li van quedar després d’una operació de les que no va ser informada més enllà del document genèric de consentiment informat, que va signar, resultant que pel tipus de pell que té era previsible que li quedessin unes sutures antiestètiques i molt visibles

En els documents d’informació prèvia es diu que l’operació a la qual es va sotmetre deixa cicatrius permanents i visibles. S’afegeix que totes les cirurgies deixen cicatrius, algunes més visibles i algunes antiestètiques. No obstant això, la demandant tenia la pell fina i estriada segons afirmació de la demandada i del del perit, i no va ser advertida del risc més gran que això suposava, tal com era exigible.

La jurisprudència ha declarat que el consentiment informat és pressupost i element essencial de la bona pràctica mèdica (“lex artis”) en tota actuació assistencial. Es poden esmentar les Sentències de 11 d’abril de 2013 i de 19 de juliol de 2013, que en cita d’altres.

La informació és més necessària quan es tracta de cirurgia voluntària, com assenyala la Sentència de 16 de gener de 2012, perquè és una cirurgia de la qual el pacient pot prescindir.

La informació prèvia al consentiment dels actes quirúrgics ha de ser específica, d’acord amb el que disposa l’article 6.3 de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica.

“3. El document de consentiment ha d’ésser específic per a cada supòsit, sens perjudici que s’hi puguin adjuntar fulls i altres mitjans informatius de caràcter general. Aquest document ha de contenir informació suficient sobre el procediment de què es tracta i sobre els seus riscos”

Per aquests motius es revoca la Sentència de primera instància i l’Audiència dóna la raó a la demandant, condemnant la doctora a indemnitzar-la.

Leave a reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.