Ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

11225349_429175870605934_3540147393948109520_n

Els defensors de la nit fosca – defensors d’il·luminar correctament i només allà on és necessari-  estem d’enhorabona ja que per fi ha entrat en vigor el nou Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

La finalitat de la norma és regular els sistemes d’il·luminació exterior, i els d’il·luminació interior pel que fa a l’afectació a l’exterior, per protegir el medi a la nit, mantenir al màxim possible la claror natural del cel, evitar la contaminació lumínica i prevenir els efectes nocius sobre els espais naturals i l’entorn urbà, i millorar l’eficiència energètica de la il·luminació artificial per tal de promoure l’estalvi d’energia i de recursos naturals.

Cal tenir en compte que la normativa ens afectat a tots, ja que el Decret és d’aplicació a les instal·lacions i aparells d’il·luminació, tant de titularitat pública com privada, de nova instal·lació, i a les modificacions i ampliacions d’instal·lacions existents, tant pel que fa a la il·luminació exterior com a la il·luminació interior amb afectació a l’exterior, en relació amb la contaminació lumínica que poden produir.

El Decret  estableix el règim regulador de la il·luminació, fixa els criteris per a implantar la zonificació de Catalunya segons el grau de protecció del medi nocturn (E1, E2, E3 i E4 de més a menys protecció); estableix el procediment d’aprovació dels punts de referència per dotar de major protecció les zones d’especial valor astronòmic o natural, introdueix la figura dels espais amb un cel nocturn de qualitat i estableix les característiques de les instal·lacions i dels aparells d’il·luminació exterior, el seu funcionament, el règim estacional i horari d’usos de l’enllumenat i el contingut del programa de manteniment.

S’estableixen els horaris següents:

a) L’horari de nit o nocturn és la franja horària compresa entre les 23 hores UTC (temps universal coordinat) fins a la sortida del sol. A les zones E1 i E2, fora del nucli urbà l’horari de nit s’inicia a les 22 hores UTC.

c) L’horari de vespre és la franja horària compresa des de la posta de sol fins que s’inicia l’horari de nit.

Els ajuntaments poden establir en el seu terme municipal horaris de nit més amplis.

L’enllumenat de pistes d’esquí en cap cas pot estar en funcionament més enllà de les 21:00 hores UTC, a no ser que es doni un esdeveniment esportiu de caràcter extraordinari per al qual l’Ajuntament estableixi un règim propi tal com preveu l’article 10.

I en periodes especials poden haver-hi uns horaris també diferents, segons els ajuntaments, sempre vetllant perquè la il·luminació que estableixin en els períodes especials minimitzi la contaminació lumínica, optimitzi el consum energètic i funcioni el mínim temps possible en horari de nit.

La il·luminació exterior d’un indret s’ha de dissenyar per tal que previngui la contaminació lumínica i afavoreixi l’estalvi i l’aprofitament d’energia, de manera que:

a) S’adeqüi la quantitat de llum a les necessitats a fi que se n’utilitzi només la justa per portar a terme amb normalitat l’activitat que es vol desenvolupar.

b) Es dirigeixi la llum només a les àrees que cal il·luminar.

c) Es mantingui la llum apagada quan no es desenvolupa cap activitat en el lloc a il·luminar, a excepció que hi concorrin motius de seguretat.

d) Es procuri la utilització de làmpades d’alta eficàcia lluminosa que emetin principalment en la zona de l’espectre visible de longitud d’ona llarga, sempre que les exigències funcionals del lloc a il·luminar així ho permetin.

Quant al règim d’intervenció administrativa, preveu les competències del departament de la Generalitat competent en matèria de medi ambient i dels ajuntaments. També estableix la documentació de què han de disposar les instal·lacions d’il·luminació exterior de les activitats sotmeses al règim de prevenció i control ambiental, els estudis d’impacte ambiental dels projectes sotmesos a avaluació d’impacte ambiental, i els estudis ambientals estratègics dels plans i programes sotmesos a avaluació ambiental estratègica, així com especificacions relatives a la contractació administrativa.

Les disposicions addicionals estableixen diversos mecanismes de promoció del compliment dels preceptes del Decret, habiliten mecanismes d’aprovació d’instruccions tècniques o guies per facilitar-ne l’aplicació i d’actualització de les referències a les normes UNE que conté el text. Estableixen especificitats en relació amb determinats preceptes com la regulació d’il·luminacions singulars i la protecció del punt de referència del Montsec. Finalment estableixen un termini per a l’aprovació d’un nou Mapa de protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya.

Les disposicions transitòries estableixen les condicions a què s’han d’adaptar determinats supòsits d’enllumenats existents; el procediment d’actuació en el cas d’enllumenats existents clarament contaminants i ineficients; el procediment d’actuació en el cas d’instal·lacions de senyalització nocturna d’aerogeneradors que causen molèsties o perjudicis; l’aplicació del règim estacional i horari d’usos; el tractament a les sol·licituds d’autorització ambiental en tràmit; les condicions que regeixen el punt de referència de l’Observatori Astronòmic del Montsec, la vigència del Mapa de protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya, i l’aplicació de l’exempció de determinades instal·lacions industrials que preveu el Decret.

L’annex 1 estableix la documentació tècnica necessària per tal d’acreditar el compliment dels requisits establerts en aquest Decret i l’annex 2 estableix les característiques permeses i nivells màxims d’il·luminació per a les instal·lacions d’il·luminació exterior.

 

Leave a reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.