Pensió d’aliments i custòdia compartida

Aquesta setmana ens plantejaven un cop més,  la qüestió de si en cas de custòdia compartida és possible no fixar una pensió d’aliments pels menors, pagant cada progenitor les despeses ordinàries mentre són amb ell i les extraordinàries per meitat.

De mutu acord, els pactes seran aquells als que arribin les parts, atenent sempre a l’ interès del menor.

Si ens trobem a un judici contenciós (quan no hi ha acord entre les parts i cada progenitor exposa en demanda o contestació a la demanda les seves pretensions), el Jutge decidirà segons el cas, en atenció als criteris que direm a continuació.

El codi civil català, diu   La manera d’exercir la guarda no altera el contingut de l’obligació d’aliments envers els fills comuns, si bé cal ponderar el temps de permanència dels menors amb cadascun dels progenitors i les despeses que cadascun d’ells hagi assumit pagar directament”

En aquest sentit, trobem sentències de tot tipus, des de les que, efectivament no fixen cap pensió d’aliments, les que les imposen a ambdues parts (i no sempre la mateixa quantitat)  i les que resolen fixar l’obligació de pensió d’aliments a un dels pares,  malgrat trobar-nos amb una custòdia compartida, atenent al temps que passen els menors amb cada progenitor,  els ingressos d’un i altre, les despeses de les quals es fan càrrec directament, etc (St 44/2014  AP Barcelona, secció 2ª, 2 de juliol de 2014, St 264/2014 AP Barcelona, secció 12ª, 9 abril de 2014, com a només dos exemples dels moltíssims que hi ha).

Per la qual cosa, en conclusió, fixar un règim de custòdia compartida, no ha de significar, necessàriament, no fixar una pensió d’aliments pel menor.

En les taules de càcul de pensions (orientatives) que proposa el Consejo General del Poder Judicial, com podeu veure, també inclouen el règim de custòdia compartida i té en compte els ingressos de cada progenitor i el temps que passen amb un i altre.

 

Leave a reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.